U skladu sa Osnovnim principima djelovanja, svojom misijom i javnim ovlaštenjima,Crveni križ Grada Zenica je dobrovoljna, humanitarna organizacija čiji se rad temelji na humanitarnim aktivnostima. Prema procjenama potreba, a u skladu sa svojim mogućnostima, Crveni križ Grada Zenica BiH kontinuirano ulaže napore da pruži pomoć ugroženim građanima kroz programe Kućne njege, brigu o starim osobama, nabavku i distribuciju hrane, higijenskih artikala, te ortopedskih pomagala.

Tradicionalna kampanja ovog programa je Nedjelja/Tjedan solidarnosti, koja se odvija svake godine u zadnjoj sedmici mjeseca oktobra. U skladu sa potrebama, Crveni križ Federacije BiH pokreće i posebne humanitarne akcije, učestvuje u organizovanju pomoći za žrtve elementarnih nepogoda, epidemija, oružanih sukoba i drugih nesreća i raspoređuje pomoć primljenu od nacionalnih i međunarodnih društava, organizuje, koordinira i provodi akcije prikupljanja i slanja pomoći drugim nacionalnim i međunarodnim društvima, u saradnji sa Društvom Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, radi ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija oružanih sukoba i drugih nesreća.